האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
chrome firefox explorer safari opera

שדה חובה

להזמנות 09-7457046
מגדל
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

מהו הצורך הביטוחי המכוסה בביטוח תאונות אישיות?

מוות כתוצאה מתאונה (בבית, בדרכים, בעבודה) עלול לקרות לכל אדם בכל עת... נכות כתוצאה מתאונה נפוצה לצערנו אף יותר.

מעבר לפגיעה ולכאב, מביאה איתה תאונה כזו גם נזק כלכלי גדול, אז מי יכסה את ההוצאות?


מהם הפתרונות?

 

תכנית ביטוח אישית מבית הפניקס המעניקה כיסויים למקרה של מוות ושל נכות כתוצאה מתאונה. התכנית מותאמת לגילאי 3-75  (כולל כיסוי מיוחד לילדים).

תכנית הביטוח מאפשרת למבוטח בחירה בסכום הביטוחי הרצוי החל מ-50,000 ש"ח ועד 400,000 ש"ח (במנות של 10,000 ש"ח ).

 

פוליסת "ביטוח תאונות אישיות" מציעה פיצוי/שיפוי (כתוצאה מתאונה)

בקרות מקרה תאונתי במהלך תקופת הביטוח אשר גרמה במישורין למותו של המבוטח בתוך 365 ימים מתאריך התאונה, תשלם חברת הביטוח למבוטח את סכום הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח והפוליסה תבוטל.

 

הרחבה #1: אבדן/פגיעה בתפקוד, נכות מתאונה:

א. אבדן/פגיעה בתפקוד

במידה וקרתה תאונה במהלך תקופת הביטוח שכתוצאה ממנה נגרם למבוטח אחד מהנזקים המפורטים, וזאת בתוך 365 ימים מיות התאונה, תשלם חברת הביטוח למבוטח סכומי ביטוח כלהלן:

הנזק אחוז מסכום הביטוח בגין הרחבה זו
ריתוק תמידי למיטה 100 %
שיתוף של 4 הגפיים 100 %
אובדן 2 ידיים או 2 הרגליים 100 %
אובדן שמיעה בשתי האוזניים 100 %
אובדן ראייה בשתי העיניים 100 %
אובדן דיבור 100 %
אובדן רגל אחת ויד אחת וראיה בעין אחת 100 %
אובדן ראיה בעין אחת 30 %
אובדן שמיעה באוזן אחת 10 %
אובדן רגל אחת או יד אחת 50 %

 

ב. נכות תמידית וצמיתה

במידה וקרתה תאונה במהלך תקופת הביטוח שכתוצאה ממנה נגרמה למבוטח נכות רפואית תמידית וצמיתה )חלקית/מלאה) -תשלם חברת הביטוח למבוטח שיעור יחסי של סכום הביטוח באופן יחסי לשיעור הנכות (החל מהאחוז הראשון), במידה וקיימים כל התנאים המצטברים הבאים:

 • הנכות לא רשומה בטבלת הנזק של אבדן תפקוד לעיל
 • הנכות התגבשה כתמידית וצמיתה בתוך 365 ימים מתאריך התאונה

 

הרחבה #2: שברים וכוויות עקב תאונה:

במקרה של תאונה שגרמה לשברים בתוך 90 ימים מהתרחשותה ו/או כוויות מדרגה שנייה או שלישית בתוך 30 ימים מהתרחשותה, יקבל המבוטח פיצוי ע"פי הנוסחה והטבלאות להלן:

(סכום הפיצוי הוא מכפלה של הרשום בטבלאות כפול 20% מסכום הביטוח היסודי)

האיבר בו אירע השבר התאונתי אחוז מסכום הביטוח בגין הרחבה זו
חוליה כולל חוט שדרה (עם פגיעה עצבית) 100%
אגן 100%
גולגולת 35%
חוליה ללא חוט שדרה (בלי פגיעה עצבית) 35%
צלע 35%
עצם הבריח 35%
רגל 35%
יד 35%
כתף 35%
שורש כף היד 10%
קרסול 10%
עצם הזנב 10%
כף היד 3%
כף רגל ואצבע אחת או יותר 3%
אף 3%

 

היקף הכוויה ביחס לשטח המעטפת הכולל של גוף המבוטח אחוז מסכם הביטוח לכוויה מדרגה שנייה אחוז מסכם הביטוח לכוויה מדרגה שלישית
28%-100% 50% 100%
20%-27% 40% 80%
10%-19% 30% 60%
4.5%-9% 10% 205%

 

הרחבה #3: פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה

פיצוי כספי יומי בשיעור של 0.3% מסכום הביטוח היסודי במקרה של תאונה שכתוצאה ממנה אושפז המבוטח בבית החולים. הפיצוי ישולם החל מהיום השלישי ועד לשחרורו מבית החולים ועד מקסימום של 26 שבועות.

הרחבה #4: פיצוי למבוטח בגין מצב סיעודי שארע בעקבות תאונה

פיצוי כספי חד פעמי בגובה 20% מסכום הביטוח היסודי בגין מצב בריאותי ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה מתאונה, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של לפחות 3 מתוך 6 פעולות היום יום (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות), כל זאת לאחר תקופת המתנה של 90 יום.

הרחבה #5: כיסויים נוספים

 • שכר אחות פרטית במהלך תקופת אשפוז בבית חולים- החזר של עד 500 ₪ ליום אשפוז החל מהיום השישי ועד 14 ימי אשפוז סה"כ.
 • הוצאות פינוי באמבולנס – החזר עד 600 ₪.
 • הוצאות שהייה של קרוב מדרגה ראשונה במלון בקרבת בית החולים – החזר עד 400 ₪ ליום אשפוז, החל מהיום השישי לאשפוז ועד 14 ימי אשפוז סה"כ.
 • טיפולים פיזיותרפיים לאחר מקרה הביטוח- החזר בגובה 80% מהסכום שהוציא המבוטח בפועל ועד תקרת החזר לטיפול של 180 ₪. סה"כ עד 10 טיפולים.

הרחבה #6: כיסוי מיוחד לילדים

 1. פיצוי בגין היעדרות מבחינה- ילד אשר נפצע בתאונה וכתוצאה מכך לא נבחן בלפחות שתי בחינות מגן ו/או בחינת בגרות אחת להן נרשם והיה מיועד להיבחן בהן ביום מסוים, יקבל פיצוי בגובה 1,000 ₪, פעם אחת בכל תקופת הפוליסה.
 2. החזר הוצאות מורה פרטי- לילד אשר נפצע בתאונה וכתוצאה מכך אושפז בבית חולים לתקופה של לפחות 10 ימים ברצף. סכום הביטוח המרבי יהיה עד 1,000 ₪ מההוצאות הממשיות אשר הוצאו בפועל, לכל תקופת הביטוח.
 3. טיפול פסיכולוגי לאחר אירוע טראומטי לילד- החברה תשלם החזר הוצאות עבור טיפול פסיכולוגי שניתן על ידי פסיכולוג מורשה לילד אשר חווה מקרה מוות טראומטי של אחד מבני משפחתו הקרובה (הורים, אחים/יות, סבא/סבתא) אשר אירע לאחר תחילת תקופת הביטוח של הילד.
 4. אם שני הורי הילד וכל שאר אחיו ואחיותיו שעד גיל 21 מבוטחים בפוליסה זו בחברה, תשולם למוטבי ההורים תוספת תגמולי ביטוח בגין מוות מתאונה של ההורים בשיעור של 50% מסכום הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח וזאת במקרה ששני ההורים נספו כתוצאה מאותה תאונה בתוך 365 ימים מיום תאריך התאונה.
 5. הפוליסה מכסה תאונה אשר נגרמה כתוצאה מפעילות ספורט במסגרת אגודה ו/או חוג ספורט אשר אינה מהווה את עיסוקו העיקרי של הילד ו/או אינה נעשית לצורך פרנסתו ו/או אינה פעילות אשר שכר כספי לצידה.

פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה - בתוספת פרמייה

בקרות תאונה במהלך תקופת הביטוח אשר בגינה נגרם למבוטח מצב של אי כושר עבודה מלא או חלקי כפי שמוגדר להלן ( שהחל בתוך 365 ימים מיום תאריך התאונה) ישולם למבוטח סכום הביטוח כפי שמפורט בדף פרטי הביטוח.

אי כושר עבודה מלא כתוצאה מתאונה

במידה וכתוצאה מתאונה נשלל מהמבוטח באופן מלא (בשיעור העולה על 75%) הכושר לעסוק בעיסוקו ו/או במקצועו המפורטים בדף פרטי הביטוח ו/או בהם עסק המבוטח בשנתיים שלפני קרות מקרה הביטוח.

אי כושר עבודה חלקי

במידה וכתוצאה מתאונה נשלל מהמבוטח באופן חלקי (בשיעור העולה על 25% ואינו עולה על-75%) הכושר לעסוק בעיסוקו ו/או במקצועו המפורטים בדף פרטי הביטוח ו/או בהם עסק המבוטח בשנתיים שלפני קרות מקרה הביטוח.
*כיסוי גם לעקרות בית עפ"י הגדרות מיוחדות

אפשרות לבחירת שני מסלולי פיצוי שבועי:

 • עד 52 שבועות
 • עד 104 שבועות
 • סכום פיצוי שבועי מקסימאלי: עד 1,000 ₪ לשבוע

השתתפות עצמית:

 • השתתפות עצמית של 14 ימים ראשונים הבאים לאחר ה"תאריך הקובע".
 • במקרה של נזק לעמוד השדרה שאינו שבר תהיה השתתפות עצמית של 90 יום.
 • גיל כניסה מינימאלי (פיצוי שבועי)– 21
 • גיל כניסה מקסימאלי (פיצוי שבועי) – 65

 

פיצוי שבועי משופר בגין אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה או מחלה

את הכיסוי ניתן לרכוש כריידר לפוליסת "תאונות אישיות משפחתית".

עיקרי פיצוי שבועי משופר:

 • תשלום במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה וגם כתוצאה ממחלה.
 • מגוון אופציות של תקופות המתנה (יש לבחור את אחת האופציות):
  • 14 ימי מחלה ו- 7 תאונה
  • 14 ימי מחלה ו- 14 תאונה
  • 28 ימי מחלה ו- 7 תאונה
  • 28 ימי מחלה ו- 14 תאונה
  • 28 ימי מחלה ו- 28 תאונה
 • סכום פיצוי - עד 1,000 ₪ לשבוע (לכל מוצרי הפיצוי השבועי יחד)
 • אבטלה: קרה מקרה הביטוח בתוך שלושה חודשים מיום שהפך המבוטח למובטל , ישולם הפיצוי עפ"י עיסוקי ו/או מקצועו. מעבר לשלושה חודשי אבטלה הפיצוי לפי כל עיסוק שהוא.
 • כיסוי לעקרת בית.
 • הגדרת אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.
 • גיל כניסה מקסימאלי - 65. תום ביטוח- 67 .

 

תעריפים בביטוח תאונות אישיות של הפניקס

 

*** המחיר הסופי והקובע הוא המחיר שנקבע ביום עריכת הביטוח  ***

 

"פיצוי שבועי" (כיסוי נוסף ל"ביטוח תאונות אישיות")
 

מהו הצורך הביטוחי המכוסה?
בנוסף לעלויות הכרוכות בתאונה עצמה, גם לפגיעה ביכולת העבודה בתקופה שלאחר התאונה יש משמעות כלכלית גדולה. גם אם למבוטח יש ביטוח "אבדן כושר עבודה" בדרך כלל אין בו כיסוי לאבדן כושר העבודה בשבועות הראשונים שלאחר התאונה.


מהם הפתרונות?
הכיסוי הנוסף "ביטוח תאונות אישיות-פיצוי שבועי" מאפשר למבוטח לקבל פיצוי כספי כל שבוע לאחר התאונה, בשני מסלולים לבחירתך:

 • פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה
 • פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית- כתוצאה מתאונה או מחלה

** פיצוי גם לעקרות בית לפי הגדרות הפוליסה

 

תקופת תגמול בגין אי כושר ניתנים לבחירה גם בעת הצטרפות לביטוח:

 • פיצוי עד 52 שבועות
 • פיצוי עד 104 שבועות

תקופת המתנה לפיצוי בגין תאונה (בימים לאחר ה"תאריך הקובע"):

 • 14 יום
 • 90 יום- במקרה של נזק לעמוד השדרה שאינו שבר

תקופת המתנה בפיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית (בימים לאחר ה"תאריך הקובע"):

 • 7 ימי תאונה + 14 ימי מחלה
 • 7 ימי תאונה + 28 ימי מחלה
 • 14 ימי תאונה + 14 ימי מחלה
 • 14 ימי תאונה + 28 ימי מחלה
 • 28 ימי תאונה + 28 ימי מחלה

* ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף לביטול חריגי ספורט אתגרי, רכב דו גלגלי ממונע וטרקטורון

 

דברים שחשוב לדעת על ביטוח תאונות אישיות!

 • גיל כניסה מינימאלי- 21
 • גיל כניסה מקסימאלי- 65
 • גיל סיום הפוליסה- 67
 • סכום ביטוח מינימאלי- 100 ₪
 • סכום ביטוח מקסימאלי- 1000 ₪
 • גובה הפרמיה מושפע גם מגילו של המבוטח ומעיסוקו.

 

 

לפרטים נוספים אודות ביטוח תאונות אישיות

צרו קשר

צוות I-SAFE